Loodusrikas Eesti

Eesti elupaikade kaitseks

Loodusrikas Eesti

ForEst&Farmland on Euroopa Komisjoni LIFE programmi raames toimuv projekt, mis leiab aset aastatel 2020-2029 ja viiakse läbi koostöös 10 Eesti partneriga riigi- ja erasektorist ning teadusasutustest.

Projekti eesmärgiks on kaitsta Eesti traditsioonilisi maastikke ja ökosüsteeme ning looduslikke liike. Kaitstavate koosluste alla kuuluvad metsa- ja põllumajandusmaastikud ning poollooduslikud kooslused. Liigikaitse hõlmab erinevaid liigirühmi nagu näiteks põllumajandusmaastikus tolmeldajad, kelle rohkus viitab elupaiga tervele seisundile. Lisaks otsesele looduskaitsele hõlmab ForEst&Farmland projekt endas keskkonnateadlikkuse tõstmist nii rahva kui ka valitsuse tasandil, viies läbi õppepäevi ja seminare. Projekti käigus luuakse ka uus infosüsteem, mis koondab hetkel eri ametiasutuste vahel killustunud andmed. See aitab edaspidi hõlbustada looduskaitsetööde sujuvamat läbiviimist.

Praegune olukord

Eestis on pool maismaast metskatte all ning neljandik kuulub põllumajandusmaale. Kuid nagu mujal Euroopa Liidus, on ka Eestis märgata elupaikade degradeerumist ja liikide arvukuse langust. Ohust ei ole pääsenud tolmeldajad ega linnuliigid, kelle olemasolu või puudumine võib heita valgust ökosüsteemi seisundile. Peamiselt on halveneva olukorra taga looduslike elupaikade kadumine, kliimamuutus ning traditsioonilise majandamise lõppedes põllumajandusmaa loodusliku väärtuse vähenemine.

Tegevused põllumajandusmaal

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm tegeleb projektis kahe suurema valdkonnaga - pärandniidud ja nende jätkusuutlik majandamine ning põllumajadusmaastike elurikkuse tagamine. Aitame koos partneritega käivitada pärandniitude nõustamissüsteemi, taastada erinevaid Eesti niidukooslusi ning aidata kaasa teavitustööle. Põllumajandusmaastikes keskendub meie töö näidisalade loomisele, kus saagikuse ja elurikkuse üheaegseks tagamiseks rakendatakse teaduspõhiseid agroökoloogilisi võtteid. Koostöös põllumajandustootjatega viime läbi katseid kõige tulemuslikumateks praktikateks Eesti tingimustes. Mahukas koostöö on projekti raames Ornitoloogiaühinguga, kellega koos seirame põllumajanduslike keskkonnameetmete tulemuslikkust.

 PÕLLUMAJANDUSTOOTJALE - LIITU PROJEKTIGA


Otsime projektiga liituma hakkajaid põllumehi, kes hindavad elurikkust ja soovivad muuta oma põllumajandusmaad jätkusuutlikuks. Liitu projektiga, kui soovid oma teadmiste ja kogemustega panustada rohepöördesse!

Miks me seda teeme?

Tänapäeval on enamik Maa elamiskõlblikest aladest seotud põllumajandusega, mis tähendab, et väga suur osa nii Eesti, Euroopa kui ka kogu maailma elurikkusest sõltub põllumajandusmaastike loodussõbralikkusest ja seal rakendatavatest praktikatest. Väga mitmete erinevate liikide käekäik sõltub otseselt meie toidutootmispraktikatest, samamoodi sõltub toidutootmine elurikkusest – mõju on vastastikune. Põllumaade elurikkus ja viljakad mullad on põllumehe suurimad sõbrad, mis tagavad jätkusuutlikkuse ja saagi tootlikkuse.

Loodushoidlikud praktikad põllumajandusmaal aitavad hoida elurikkust ja tagada jätkusuutliku tootmise. Põllumajandusmaastike elurikkus suurendab põllumaade vastupidavust kliimamuutustest tulenevatele ootamatustele, aitab tagada saagikust loodusliku kahjuritõrje abil, tagab tolmeldamishüve säilimise ja mullaelustiku mitmekesisuse. Koos ekspertidega leitakse tegevused, mis on sobilikud just sinu maale – iga maastik on erinev ja kõik tegevused ei ole igal pool sama efektiivsed. Alljärgnevalt leiad mõned soovitused, mis aitavad põllumajandusmaal elurikkust tõsta ja toetada:
• istuta õitsvad rohumaaribad põllule ja põllu servale
• raja laiemad põlluservad
• toeta mulla elurikkust
• istuta õitsvate puude ja põõsaste hekke
• soodusta mulla süsiniku sidumist

Täisnimekirja võimalikest tegevustest leiad lehelt heapold.ee/tegevused.

Miks peaksid sa projektist osa võtma?

Projektis osaledes saad olla eeskujuks mitte ainult Eesti tootjatele, vaid kogu Euroopale ja maailmale. Koostöös ekspertidega loome näidisalad, kus elurikkus ja tootmine saavad eksisteerida käsikäes. Eksperdid seiravad projekti jooksul sinu põllumajandusmaade elurikkuse seisundit ja hindavad tegevuste mõju saagikusele. Üheskoos põllumeestega leitakse kõige tulemuslikumad ja sobilikumad tegevused iga põllu jaoks. Saad põhjaliku ülevaate oma alade seisundist ja võimaluse muuta need kõrge loodusväärtusega põllumaadeks ilma saagikust kaotamata. Projektiga varakult liitudes saad võimaluse kaasa rääkida Euroopa rohepöörde suundades ja tegevustes. Projekti eesmärgiks on välja töötada uus tulemuspõhine toetusskeem ning just põllumehe kogemus on siin olulisimaks sisendiks.

Sinult ootame:
• valmisolekut katsetada erinevaid tegevusi
• püsivat partnerlust – seirame alasid mitme aasta jooksul
• koostööd ekspertidega elurikkuse seiramisel
• soovi hoida elurikkust

Anna enda huvist märku ja lisainfo saamiseks võta ühendust meili teel marianne.kaldra@ut.ee 

Vaata lisaks

Tartu ÜlikoolMaastike Elurikkuse TöörühmLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu FondEcolchange