Loodusrikas Eesti

Eesti elupaikade kaitseks

Loodusrikas Eesti

ForEst&Farmland on Euroopa Komisjoni LIFE programmi raames toimuv projekt, mis leiab aset aastatel 2020-2029 ja viiakse läbi koostöös 10 Eesti partneriga riigi- ja erasektorist ning teadusasutustest.

Projekti eesmärgiks on kaitsta Eesti traditsioonilisi maastikke ja ökosüsteeme ning looduslikke liike. Kaitstavate koosluste alla kuuluvad metsa- ja põllumajandusmaastikud ning poollooduslikud kooslused. Liigikaitse hõlmab erinevaid liigirühmi nagu näiteks põllumajandusmaastikus tolmeldajad, kelle rohkus viitab elupaiga tervele seisundile. Lisaks otsesele looduskaitsele hõlmab ForEst&Farmland projekt endas keskkonnateadlikkuse tõstmist nii rahva kui ka valitsuse tasandil, viies läbi õppepäevi ja seminare. Projekti käigus luuakse ka uus infosüsteem, mis koondab hetkel eri ametiasutuste vahel killustunud andmed. See aitab edaspidi hõlbustada looduskaitsetööde sujuvamat läbiviimist.

Praegune olukord

Eestis on pool maismaast metskatte all ning neljandik kuulub põllumajandusmaale. Kuid nagu mujal Euroopa Liidus, on ka Eestis märgata elupaikade degradeerumist ja liikide arvukuse langust. Ohust ei ole pääsenud tolmeldajad ega linnuliigid, kelle olemasolu või puudumine võib heita valgust ökosüsteemi seisundile. Peamiselt on halveneva olukorra taga looduslike elupaikade kadumine, kliimamuutus ning traditsioonilise majandamise lõppedes põllumajandusmaa loodusliku väärtuse vähenemine.

Tegevused põllumajandusmaal

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm tegeleb projektis kahe suurema valdkonnaga - pärandniidud ja nende jätkusuutlik majandamine ning põllumajadusmaastike elurikkuse tagamine. Aitame koos partneritega käivitada pärandniitude nõustamissüsteemi, taastada erinevaid Eesti niidukooslusi ning aidata kaasa teavitustööle. Põllumajandusmaastikes keskendub meie töö näidisalade loomisele, kus saagikuse ja elurikkuse üheaegseks tagamiseks rakendatakse teaduspõhiseid agroökoloogilisi võtteid. Koostöös põllumajandustootjatega viime läbi katseid kõige tulemuslikumateks praktikateks Eesti tingimustes. Mahukas koostöö on projekti raames Ornitoloogiaühinguga, kellega koos seirame põllumajanduslike keskkonnameetmete tulemuslikkust.

 PÕLLUMAJANDUSTOOTJALE - LIITU PROJEKTIGA


Otsime projektiga liituma põllumajandustootjaid ja maaomanikke, kes hindavad elurikkust ja soovivad koos teadlastega jälgida erinevate tegevuste mõju oma põldude elustikule, mullaleseisundile ja saagikusele ning panustada omalt poolt teadmiste ja kogemustega just Eesti oludesse sobivate praktikate juurutamisse.

Eriti pikisilmi on oodatud Natura 2000 aladel paiknevate põllumaade omanikud ja põllumajandustootjad. Seda, kas mõni Sinu põld asub Natura alal, näeb PRIA kaardirakendusest https://kls.pria.ee/kaart/

Miks on selline projekt vajalik?

Paljude liikide käekäik sõltub põllumajandusmaastike loodussõbralikkusest ja toidutootmiseks rakendatavatest praktikatest. Mõju on aga vastastikune - ka toidutootmine ise sõltub elurikkusest, muldade tervisest ning meie võimekusest kliimamuutusi leevendada ja nendega kohaneda. Põllumajandusmaastike elurikkus ja viljakad mullad on toidutootmise lahutamatuks osaks.

Loodushoidlikud praktikad põllumajandusmaal aitavad hoida elurikkust ja tagada jätkusuutliku tootmise. Põllumajandusmaastike elurikkus suurendab põllumaade vastupidavust kliimamuutustest tulenevatele ootamatustele, aitab tagada saagikust loodusliku kahjuritõrje abil, tagab tolmeldamishüve säilimise ja mullaelustiku mitmekesisuse.

Miks on Sinul kasulik kaasa lüüa?

Projektis osalemine aitab tuvastada, millised tegevused on just Sinu põldudel kõige sobilikumad, et ühendada tootlik talu ja elurikkuse hoidmine. Saad põhjaliku ülevaate oma põldude elurikkusest (sh mulla elurikkusest ja süsinikusidumisest) ja nende muutumisest rakendatavate praktikate tulemusena. Projektiga varakult liitudes saad võimaluse oma kogemuste põhjal kaasa rääkida Euroopa rohepöörde suundades ja tegevustes ning vahetada teadmisi teiste tootjatega üle Euroopa, kus erinevaid agroökoloogilisi võtteid üha enam rakendatakse. Tegevuse keskmes ongi põllumajandustootja, kelle kogemus on olulisimaks sisendiks.

Ootame osalejatelt valmisolekut katsetada erinevaid tegevusi, olla Tartu Ülikooli teadlastega pidevas kontaktis ja partnerluses järgnevate aastate jooksul, teha koostööd elurikkuse seiramisel ning tegevuste planeerimisel ja ennekõike soovi hoida elurikkust.

Anna enda huvist märku ja lisainfo saamiseks võta ühendust meili teel marianne.kaldra@ut.ee 

Vaata lisaks

Tartu ÜlikoolMaastike Elurikkuse TöörühmLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu FondEcolchange