Eesti elupaikade kaitseks

Loodusrikas Eesti

ForEst&Farmland on Euroopa Komisjoni LIFE programmi raames toimuv projekt, mis leiab aset aastatel 2020-2029 ja viiakse läbi koostöös 10 Eesti partneriga riigi- ja erasektorist ning teadusasutustest.

Projekti eesmärgiks on kaitsta Eesti traditsioonilisi maastikke ja ökosüsteeme ning looduslikke liike. Kaitstavate koosluste alla kuuluvad metsa- ja põllumajandusmaastikud ning poollooduslikud kooslused. Liigikaitse hõlmab erinevaid liigirühmi nagu näiteks põllumajandusmaastikus tolmeldajad, kelle rohkus viitab elupaiga tervele seisundile. Lisaks otsesele looduskaitsele hõlmab ForEst&Farmland projekt endas keskkonnateadlikkuse tõstmist nii rahva kui ka valitsuse tasandil, viies läbi õppepäevi ja seminare. Projekti käigus luuakse ka uus infosüsteem, mis koondab hetkel eri ametiasutuste vahel killustunud andmed. See aitab edaspidi hõlbustada looduskaitsetööde sujuvamat läbiviimist.

Praegune olukord

Eestis on pool maismaast metskatte all ning neljandik kuulub põllumajandusmaale. Kuid nagu mujal Euroopa Liidus, on ka Eestis märgata elupaikade degradeerumist ja liikide arvukuse langust. Ohust ei ole pääsenud tolmeldajad ega linnuliigid, kelle olemasolu või puudumine võib heita valgust ökosüsteemi seisundile. Peamiselt on halveneva olukorra taga looduslike elupaikade kadumine, kliimamuutus ning traditsioonilise majandamise lõppedes põllumajandusmaa loodusliku väärtuse vähenemine.

Tegevused põllumajandusmaal

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm tegeleb projektis kahe suurema valdkonnaga - pärandniidud ja nende jätkusuutlik majandamine ning põllumajadusmaastike elurikkuse tagamine. Aitame koos partneritega käivitada pärandniitude nõustamissüsteemi, taastada erinevaid Eesti niidukooslusi ning aidata kaasa teavitustööle. Põllumajandusmaastikes keskendub meie töö näidisalade loomisele, kus saagikuse ja elurikkuse üheaegseks tagamiseks rakendatakse teaduspõhiseid agroökoloogilisi võtteid. Koostöös põllumajandustootjatega viime läbi katseid kõige tulemuslikumateks praktikateks Eesti tingimustes. Mahukas koostöö on projekti raames Ornitoloogiaühinguga, kellega koos seirame põllumajanduslike keskkonnameetmete tulemuslikkust.

PÕLLUMAJANDUSTOOTJALE - LIITU PROJEKTIGA

Loodusrikas Eesti illustratsioon loodushoidlikust põllumajandusmaastikust. Pildi autor: Maria Välja

Vaata lisaks

Tartu ÜlikoolLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond